کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

امروز 30بهمن ماه، شهناز اكملي، فعال حقوق بشر و از مادران قيام، با توديع وثيقه اي 100ميليون توماني (معادل بيش از 30هزار و 800دلار)،  به طور موقت، تا زمان برگزاري دادگاه از زندان اوين آزاد شد.

خانم اكملي، 24روز را در بازداشت بوده است.

وي صبح روز ششم بهمن ماه، به دنبال يورش ماموران اطلاعات به منزلش بازداشت و به اوين منتقل شد.

فرزند او مصطفي كريم بيگي، در قيام سال 88 در ايران، از سوي ماموران امنيتي هدف گلوله قرار گرفت و جان سپرد.