کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

در حالی که رسانه ها از اسکار دوم فیلمساز ایرانی علی اصغر فرهادی گزارش می دادند،‌ خانم شهین مهین فر، فعال ضد مجازات اعدام و مادر شهيد قيام 88، امیرارشد تاجمیر در یادداشتی در صفحه فيس بوك خود نوشت: «فقط یکبار، فقط یکبار، فیلم له شدن فرزند بی گناهم توسط دو خودروی نیروی انتظامی را ببینید... قضاوت با شما کدام فیلم مستحق

گرفتن جایزه ی اسکار است؟

فیلم شما یا فیلم کشته شدن پسرم،  به جرم دفاع از انسانیت؟

فیلم شما فیلم است و بازی... اما فیلم له شدن پسر من امیر ارشد تاج میر،  واقعیتی است دردناک که تا ابد در تاریخ ماندگار خواهد ماند...  من جایزه ی اسکارم را از مردم شریف وطنم گرفتم که یک دنیا عشق است».