کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

4شهروند مسيحي، از جمله دو زن، از سوي مأموران امنيتي در تهران و اروميه بازداشت شدند. هويت اين دو زن،

نانا بدریان و انوشه (ورونیکا)‌ رضابخش عنوان شده است.

خانم بدریان و همسرش، اهل تاجيكستان مي باشند. خانم بدریان روز ۴ بهمن بازداشت و بعد از بازجویی و تحمل سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین، به بند عمومی زنان اوين منتقل شده است.

خانم انوشه رضابخش و فرزندش نيز در 2 اسفندماه به بازداشتگاهي در اروميه منتقل گرديده اند و اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست.