کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

فرشته ارغواني،52ساله، به دليل تماس تلفني با برادرش كه 35سال است در خارج از ايران به سر مي برد، دستگير و به يك سال حبس محكوم شد. خانم ارغواني داراي فرزند و نوه مي باشد و به شدت بيمار است.

وي هم اكنون در زنداني در روستاي تيركلاي ساري محبوس می باشد.