کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

امير اميرقلي و بهنام ابراهيم زاده، دو زنداني سياسي محبوس در زندان هاي اوين و گوهردشت، طي پيامي، روز جهاني زن را تبريك گفتند. آنها در پيام مشترك خود به مناسبت ۸ مارس تصريح كردند: «این روز برای زنان به ستوه آمده ایرانی به ویژه در ۳۸ سال گذشته معنای دیگری دارد. با گرامیداشت ۸مارس اعتراض خود را به این همه تبعیض و نابرابری علیه زنان اعلام می داریم».

اين زندانيان در پيام شان، جنبش آزاديخواهي زنان ايراني را ستودند: «جنبش آزادیخواهی زن، جنبش قوی ای است. در ایران در عرصه های مختلف این جنبش جنگیده و صف مقدم بوده است. ما زندانیان سیاسی از همگان انتظار داریم که در برابر قوانین ضد زن، خشونت علیه زنان، تحقیر زنان بایستند و این را حمله به کل جامعه بدانند. همه با هم بیاییم و هشت مارس را به روز اعلام اعتراضمان علیه این توحش و بربریت تبدیل کنیم».