کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

جمعه 13اسفندماه، بیش از ۳۰ دختر و پسر جوان در یک ميهمانی در منطقه كيانپارس اهواز از سوي پليس امنيت اخلاقي، دستگیر شدند. بازداشت شدگان هنوز در اختیار پلیس هستند.

پيش از اين، در اواخر آذر 95، ۵۴ دختر و پسر جوان در یک پارتی در آبادان دستگیر شدند. همچنین در ماه آبان، ۲۳ دختر و پسر در یک میهمانی مختلط در یکی از باغ های دزفول بازداشت گرديدند. (خبرگزاري حكومتي ايرنا – 13اسفند 1395)