کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

مسئولين قضايي ايران از اعطاي مرخصي به نرگس محمدي، مدافع حقوق بشر، محبوس در زندان اوين سرباز زدند. اين در حالي است كه آنها وثيقه 600ميليوني او را در اختيار دارند.

خانم محمدی اكنون حكم شش سال حبس پرونده اولش تمام شده و در حال گذران حكم ۱۰ سال حبس بعنوان مرحله دوم پرونده است. اين مرحله از 25اسفندماه به جريان افتاده است.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در ۳۰ اردیبهشت95 با صدور اطلاعیه ای خواستار لغو حکم نرگس محمدی و آزادی وی از زندان گردیده بود.