کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

گلرخ ابراهیمی ایرایی، فعال مدني محبوس در زندان اوين، در يازدهمين سال حبس زينب جلاليان، نامه اي خطاب به او نوشته و بر حتميت تحقق آزادي، تاكيد كرده است.

گلرخ ايرايي نوشته است: «بهار را به یاد یازدهمین بهاری که پشت میله های زندانی آغاز می کنم و به استقامتت فکر می کنم. به انفرادی های طولانی مدت و شکنجه های روحی و جسمی که تاب آورده ای... به چشمان زیبایت که کینه توزانه از حق درمان شان محرومت کرده اند... تو نماد نسلی هستی که سرکوب و خفقان ... را نفس کشید و هنوز زنده است...

بگذار چون مریم (اکبری منفرد) کودکان مان را از آغوش مان بیرون کشند... بگذار بر خانه هایمان یورش بیاورند...

ما در جای درست تاریخ ایستاده ایم زینب جانم، حتی اگر تحریف مان کنند... فردا از آن ماست و روز خوبتر فرداست».