کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

زنداني سياسي زهرا زهتابچي از امكان هرگونه مرخصي از زندان محروم شد.  اين زنداني به اتهام هواداري از مجاهدين خلق به 10سال حبس محكوم شده و از سال 92 در زندان اوين مي باشد.

زهرا زهتابچي، یک محقق علوم اجتماعی و داراي دو فرزند دختر است. وي تعدادي از اعضاي خانواده از جمله پدرش را در جريان اعدام هاي دهه 60 از دست داده است.