کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

سازمان عفو بين الملل روز 20آوريل 2017 (مصادف با 31فروردين96)، يك بيانيه اقدام فوري براي آتنا دائمي صادر كرد.

در اين بيانيه آمده است: «آتنا دائمي فعال مدني، از 19فروردين 96 در اعتصاب غذا به سر می برد. او در اعتراض به احكام تعليقي حبس در مورد دو خواهرش، هانيه و انسيه به اتهام «توهين به ماموران در حين انجام وظيفه» دست به چنين اقدامي زده است.

آتنا ارگانهاي امنيتي ايران را به اذيت و آزار اعضاي خانواده ها به عنوان شيوه اي براي تحمیل درد و رنج بیشتر بر زندانیان سیاسی متهم كرده است». (عفو بين الملل – 31فروردين 1396)