کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

آتنا دائمي، فعال مدنيِ در حال اعتصاب در اوين اعلام كرد، در صورت بي توجهي مسوولين نسبت به خواست هايش، در مقابل دفتر افسر نگهباني بند، تحصن خواهد كرد و سپس وارد اعتصاب غذاي خشك خواهد شد.

معصومه نعمتي، مادر آتنا پس از آخرين ملاقاتش  با او در سوم ارديبهشت 96، گفت: «او دچار درد کلیه، حالت تهوع و سرگیجه بود. دکتر بهداری گفته است، احتمال دارد عفونت وارد خونش شده باشد. روی زبانش زرد و ناخون‌هایش کبود شده بود... مسئولیت جان آتنا با سپاه پاسداران، قوه قضاییه و دادستانی است».

آتنا دائمي، از 19فروردين 96 در اعتراض به احكام حبس براي خواهرانش، در اعتصاب غذا به سر مي برد.