کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

سه تن از زندانيان سياسي محبوس در اوين، نامه اي در حمايت از خواست هاي آتنا دائمي، فعال مدني نوشتند.

اسماعيل عبدي، آرش صادقي و يوسف عمادي در نامه شان تاكيد كردند: «یکی از حقوق پایمال شده خانواده‌ها در کشور ما، یورش غیرقانونی به منزل برخی متهمان، جهت بازداشت بدون حکم ورود و احضاریه، در میان حیرت و ترس اعضای خانواده است. اکنون آتنا دائمی فعال حقوق کودکان کار برای برداشته شدن اتهام از دو خواهرش که جرمی جز دفاع از حریم امن خانه نداشته اند در اعتصاب غذا به سر می برد. او با در دست گرفتن جان خویش، ورود غیرقانونی نیروهای امنیتی به منزل‌شان، بدون حکم و کارت شناسایی و ایجاد رعب و وحشت و ضرب و شتم اعضای خانواده اش را محکوم نموده است».