کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

با گذشت 22روز از اعتصاب غذاي فعال مدني آتنا دائمي، رئیس بهداري زندان در مورد وضعيت او گزارش دروغ داده و نسبت به مشكلات جسماني وي نيز اقدامي صورت نگرفته است.

یک منبع نزدیک به خانواده دائمی در اين باره گفت: «به دلیل حالت تهوع مداومی که آتنا دارد، دیگر آب هم به درستی نمی تواند بنوشد. فشار خونش هم‌چنان در نوسان است. شدیداً ضعف دارد و کلیه و قلبش درد می کند و دچار دل‌پیچه‌های شدید می‌شود... رئیس بهداری در مورد وضعیت جسمی آتنا گزارش دروغ نوشته است. رئیس بهداری در گزارشش نوشته، آتنا هیچ مشکل پزشکی ندارد. در صورتی که با نظرات پزشک بهداری، کلی اختلاف داشته و وقتی آتنا اعتراض کرده به آتنا تهمت دروغ‌گویی نسبت داده شده است».

آتنا دائمي اعتصاب غذاي خود را از 19فروردين 96 در اعتراض به احكام ناعادلانه حبس در مورد خواهرانش، آغازكرد.