کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

آتنا دائمی، زنداني سياسي، در بیست‌وهفتمین روز از اعتصاب غذاي خود به دلیل وخامت حالش به بهداری اوين منتقل شد. به گفته منابع مطلع، کلیه های وي عفونت کرده و با تغيير رنگ چهره و زبان روبرو است.

آتنا در اعتراض به پرونده سازی و محکومیت قضایی خواهرانش، از تاریخ ۱۹ فروردین 96 دست به اعتصاب غذا زده است.