کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

مهسا رجعتی و مهرک کریم پورعندلیبی، دو فعال مدنی محبوس در زندان اوین، در چهارمین ماه از بازداشت، هم چنان به صورت بلاتکلیف در بند ۲۴۱ این زندان نگهداری می‌شوند.

مهسا رجعتی، روز سیزدهم دی‌ماه، زمانی که قصد خروج از کشور به مقصد کانادا را داشته توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

مهرک کریم پورعندلیبی، ۲۳ ساله، دانشجوی مهندسی صنایع نیز روز هفتم دی‌ماه از سوی مأموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد.