کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

شب 23 ارديبهشت ماه، آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در اوین به دنبال اعتصاب غذا و وخامت حالش به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و نیمه‌شب به زندان بازگردانده شد.

اين زنداني دچار تهوع مستمر است و معده اش ديگر آب را هم قبول نمي كند.

آتنا دائمی در اعتراض به پرونده سازی و محکومیت قضایی دو خواهرش، از تاریخ ۱۹ فروردین 96 دست به اعتصاب غذا زده است.