کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اعتصاب غذا و ايستادگي آتنا دائمي در دفاع از حقوق بشر، حمايت گسترده ای به دنبال داشته است. در شبكه اجتماعي توييتر، در پيج ايران مربوط به سازمان عفو بين الملل، اين كامنت ها قابل رويت هستند:

از تو به خاطر دفاع شجاعانه ات از حقوق بشر سپاسگزارم. من در جنگ تو، كنارت مي ايستم. در مدرسه به دانش آموزانم از تو و تمامي دوستانم، گفتم. تو فراموش نمي شوي.  اميدت را از دست نده. - سوئن

در دفاع از حقوق بشر، در كنار تو مي ايستم. پايدار بمان! تو فراموش نمي شوي - هلنا

آتناي عزيز، در اين شهري كه من در آن زندگي مي كنم، هر سال يك كودك فانوسي در دست مي گيرد تا مركز شهر را روشن نمايد. امسال، يكي از اين فانوس ها، براي تو روشن مي شود. پايدار بمان! تو فراموش نمي شوي. - اولا

آتناي عزيز، از فاصله اي دور در سوئد به تو فكر مي كنم و برايت قوي ترين قدرت و حمايتي را كه در كلمات مي گنجد، مي فرستم. لطفا پايدار بمان، ورق برخواهد گشت - مالين

من در دفاع از حقوق بشر در كنار تو مي ايستم. اين براي زناني مانند تو بسيار شجاعانه است كه به دفاع از حقوق بشر، برخيزند.تو گواهي بر اين امر هستي. پايدار بمان! فراموش نمي شوي. - آنيكا

به لطف تو آتنا، (با اين نام زيبا) جهان ما روشن تر است! نور ما بازتاب گسترده اي دارد و تو تنها نيستي. ما در حال ايجاد دنيايي روشن به همراه يكديگر هستيم. - كنت

من در دفاع از حقوق بشر در كنار تو مي ايستم. پايدار بمان! تو فراموش نمي شوي.- ماريا