کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

در پنجاه و چهارمین روز از اعتصاب غذای آتنا دائمی، فعال مدني، حکم تبرئه خواهرانش صادر شد.
دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) روز شنبه ۶خرداد96 در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان برگزار شد.

آتنا دائمی، از ۱۹ فروردین96 در اعتراض به صدور حكم عليه خواهرانش، اقدام به اعتصاب غذا کرده بود. وي از همان ابتداي اعتصابش تصريح كرده بود، تا صدور حکم تبرئه دست از اعتصاب غذا برنخواهد کشید و اجازه نخواهد داد از عواطف خانوادگی به منظور افزایش فشار بر زندانیان سوءاستفاده شود.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده دائمی، «آتنا با وضع جسمی بسیار بدی از زندان به دادگاه آورده شد. ۱۷ کیلو کاهش وزن و فشار خون ۸ روی ۵ آخرین نتایج پزشکی بود که از او ثبت شده بود».

پيشتر نيز  سازمان عفو بين الملل در 23 مه (2 خرداد96 ) یک بیانیه اقدام فوری در مورد وضعيت سلامتي زندانی سیاسی آتنا دائمي، منتشر و تأكيد كرده بود كه حال او به شدت به وخامت گراييده است.