کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

در پی یک اقدام نمایشی از سوی رژیم در روز ۱۴ تیر و تور سازمانیافته ۴۵ سفیر کشورهای خارجی برای بازدید از زندان اوین، دو زندانی سیاسی زن گلرخ ایرایی و آتنا دائمی در نامه ای سرگشاده خطاب به این مقامات مورخ ۱۷ تیرماه، از وضعیت نامناسب زندان و حقایق پنهان زندان اوین نوشتند.

خانم ها ایرایی و دائمی در نامه خود درباره «سلول های انفرادی بدون پنجره و تهویه و سرویس بهداشتی» و «سیاه چالها و اتاق های تنگ و تاریک بازجویی» و «سلولهای معروف قبر» نوشته و هیأت بازدیدکننده را مورد سوال قرار دادند که چرا از بند زندانیان سیاسی زن بازدید نکرده اند. آنها فاش ساختند که بند ۴ که مورد بازدید سفرا قرار گرفته بود به اجبار توسط زندانیان بازسازی شده و بعد همان زندانیان برای طول بازدید به بند دو-الف سپاه و به سلولهای انفرادی منتقل شده بودند.

آنها به طور خاص به وضعیت بند زنان اوین پرداخته از کمبود مواد ضدعفونی کننده و شوینده و از کمبود مواد غذایی برای زندانیان، و از عدم وجود پرستار زن برای انجام تزریقات و تست نوار قلب نوشته و خاطرنشان کردند که پزشک بند بدون معاینه برای آنها دارو تجویز می کند. آنها همچنین فاش ساختند که صدها زندانی در اثر آشامیدن آب ناسالم زندان دچار بیماری های کلیوی شده اند و بر خلاف ادعای رئیس سازمان زندانها، آنها نه هر هفته بلکه ماهی یک بار می توانند با خانواده هایشان ملاقات داشته باشند.

گلرخ ایرایی و آتنا دائمی در نامه سرگشاده خود خواستار بازدیدهای سرزده از زندانهای تهران و سراسر کشور به طور خاص از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران خانم عاصمه جهانگیر شدند.