کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

صفیه قره‌باغی، فعال مدنی و حقوق زنان صبح 26تير هنگام خروج از منزل توسط ماموران اداره‌ اطلاعات زنجان بازداشت شد. به گفته یکی از نزدیکان این فعال مدنی، چند ساعت بعد از دستگیری، او به همراه سه مامور برای بازرسی به منزلش باز گردانده شد.

طی این بازرسی لپ‌تاپ، چندین دفتر، کتاب و مدارک شخصی این فعال مدنی ضبط گردید.
صفیه قره‌باغی به خانواده خود گفته است که به تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم شده است.