کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

در آخرین دقایق اعزام آتنا دائمی به یک مرکز درمانی خارج از زندان برای رسیدگی تخصصی به بیماری کلیوی این زندانی، رئیس بهداری زندان اوین از این کار جلوگیری کرد.

خانواده آتنا دائمی، بعد از مدتها تلاش موفق به گرفتن اجازه مقامات ذیربط و کسب پذیرش از مرکز درمانی شده بودند، تا دخترشان بتواند از رسیدگی تخصصی ضروری برای بیماری کلیه برخوردار شود.

پیش از این، عباس خانی، رئیس بهداری اوین از اینکه عملکرد او در قبال زندانیان سیاسی بازتاب های رسانه ای داشته اظهار ناراحتی کرده بود و زندانیان از جمله خانم دائمی را به تلافی جویی تهدید کرده بود.

آتنا دائمی یک فعال مدافع حقوق بشر و حقوق کودکان است که برای سپری کردن ۷ سال محکومیت زندان، در اسارت به سر می برد. او برای اعتراض به سوءاستفاده رژیم و محکومیت خواهرانش به منظور اعمال فشار بیشتر به او، دست به یک اعتصاب غذای ۵۴روزه زد که ۱۰ خرداد با لغو حکم زندان خواهرانش به پایان رسید. در حال حاضر حال وی به شدت وخیم است و نیاز به رسیدگی فوری پزشکی دارد.