کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

دبیر کمیسیون بهداشت مجلس گفت: ضوابط و مقررات بیمارستان‎ها در بحث حجاب پرستاران باید سختگیرانه‌تر باشد. بشير خالقی اضافه كرد: متاسفانه با ورود به برخی  بیمارستان‌ها با پرستاران و پرسنل‌هایی روبرو می شویم که محیط درمانی را با سالن مد و آرایش اشتباه گرفته اند.»

(خبرگزاري حكومتي فانوس – 1مرداد 1396)