کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

دختران دانشجو در دانشگاه دخترانه الزهرا در تهران با چیدن سینی های غذای خود در صحن دانشگاه به کاهش کیفیت غذا اعتراض کردند. (سایت حکومتی صراط – ۲۱ آبان ۱۳۹۶)