کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز یک‌شنبه۲۱آبان‌ماه۹۶ جمعی از دانشجویان دانشگاه منحل شده علمی کاربردی تیبا در مقابل ساختمان این دانشگاه دست به تجمع زدند. آنها نسبت به عدم بازگرداندن شهریه های اخذ شده معترض بوده و گفتند پولهای ما به حسابهای شخصی واریز شده است.

این دانشجویان از روز نهم آبان نسبت به تأخیر یک ماهه در برگزاری کلاسها  آن هم  با واحدهای محدود بی محتوا و سپس تعطیلی دانشگاه بدون اطلاع قبلی معترض بودند.

شایان ذکر است که مسئولین حکومتی این دانشگاه را تحت عنوان ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های حرفه ای تأسیس کردند، اما طبق الگوی مؤسسات مالی وابسته به سپاه پاسداران پول آنها را به غارت برده و شهریه های اخذ شده را به دانشجویان پس نمی دهد.