کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

معلمان بازنشسته در ادامه اعتراضات خود نسبت به نقض حقوقشان روز دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶  در مقابل نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور گردهم آمدند. آنها نسبت به بی عدالتی و رسیدگی نشدن به حقوقشان اعتراض کردند.

در همین روز بازنشستگان مشهدی نیز در مقابل استانداری خراسان دست به تجمع اعتراضی زدند.