کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز شنبه۲۳دی۹۶ مالباختگان بدرتوس خراسان دراعتراض به برنگرداندن پولهای به غارت رفته شان  مقابل سرپرستی کاسپین مشهد جمع  اعتراضی برگزار کردند.