کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز چهارشنبه ۴ بهمن‌ماه 96، دو زندانی سیاسی اوین آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی بعد از ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین تبعید شدند.

زندانیان بند زنان اوین پس از مقاومت در برابر بازجویی در قبال پرونده ساختگی جدیدی که علیه آنها باز شده است، از اوین منتقل شدند.

زندان قرچک ورامین محل نگهداری زندانیان زن عادی و خطرناک می باشد که شرایط زیستی وحشتناکی دارد و زندانیان سیاسی زن را جهت اعمال فشار و شکنجه جسمی و روانی به این زندان منتقل می کنند.

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی روز ۲۷ دی به دادسرا احضار شده بودند اما از حضور در دادسرا خودداری کرده بودند.

روز ۴ بهمن، این دو فعال حقوق بشر برای پنجمین بار به دادسرا احضار و سپس به بند دو الف جهت اخذ بازجویی منتقل شدند. در پی مقاومت آنها در قبال بازجویان بند دو الف سپاه پاسداران اقدام به ضرب و شتم این زندانیان و نهایتاً تبعید آنان به زندان قرچک ورامین کردند.

خانم دائمی و خانم ایرایی در حال گذراندن احکام حبس ۷ و ۶ساله خود در زندان اوین بودند.