کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

 گلرخ ایرایی

آتنا دائمی طی تماس تلفنی که روز دوشنبه 20 اسفند با خانواده خود گرفت اطلاع داد که روز قبل (یکشنبه ۱۹ اسفند) پرسنل زندان قرچک وارد اتاق آتنا وگلرخ شده و سعی داشتند با توهین و تحقیر آنها را به بند مادران منتقل کنند.

آنها با ممانعت این دو زن زندانی سیاسی مواجه شدند که گفتند تا روشن شدن دلیل تبعیدشان به قرچک به داخل بند نمی روند.

پرسنل زندان تهدید کردند که آنها را به زور به بند خواهند برند.

متعاقباً روز دوشنبه ۱۸ نفر از زندانیان خطرناک را وارد سالن قرنطینه کردند که با ایجاد رعب و وحشت و توهین به سمت خانم دائمی و گلرخ ایرایی حمله کردند که ۱۳ تن از زنانی که جدیداً بازداشت شده بودند مانع آنها شدند.

در نهایت مأمورین گارد وارد قرنطینه شدند و آنها را به زور و کشان کشان به بند مادران منتقل کردند.

بنا به گزارش خانم دائمی، وضعیت جسمی گلرخ خطرناک می باشد وی 13 کیلو وزن کم کرده و  دچار افت شدید قند و فشار خون می باشد و از ناحیه کلیه هم دچار مشکل شده است.

خانواده خانم دائمی گفتند در حینی که با او تلفنی صحبت می کردند، گارد وارد بند شد و صدای مردی شنیده شد که با توهین به آتنا می گفتن حق تلفن زدن نداری و بلافاصله تلفن قطع شد.