کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

 فرنگیس مظلومی

خانم فرنگیس مظلومی، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی، روز سه شنبه ۲۲ اسفند 96، در آستانه سال نو پیامی خطاب به هموطنان فرستاد و از پدران و مادران زندانیان سیاسی خواست که سفره های هفت سینشان را مقابل زندان تهران بزرگ پهن کنند.

در قسمتهایی از این پیام آمده است:

بهمن ماه امسال سهیل دراعتراض به ضرب وشتم و انتقال گلرخ ایرائی وآتنا (دائمی) دست به اعتصاب غذا زد و خواهان رسیدگی و بازگشت این دوتن به اوین شد. پس از این اقدام سهیل نیز مورد ضرب وشتم قرارگرفت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد و این عمل بارها تکرار شد تا او را وادار به شکستن اعتصاب کنند. ولی وی همچنان اعتصاب را ادامه می دهد. امروز که برای ملاقات پسرم به زندان رفتم مانع دیدارم شدند وگفتند چون به بند دیگری منتقل شده نمی توانم او را ملاقات کنم.

دلم را شکستند، قلبم هزارپاره شد. حتی به مددکاری مراجعه کردم ولی بی فایده بود.

حال خطابم به شما ملت عزیز به خصوص مادران و پدران زندانیان سیاسی در بند است. سال نو نزدیک است. بیائید سفره هفت سینمان را جلوی درب زندان تهران بزرگ پهن کنیم تا بدین وسیله به فرزندانمان بگوئیم همچنان درکنارشان هستیم و آنان را فراموش نکردیم. فرزندان ما برای آزادی در زندانها محبوسند. آنان خواستار آزادیند تا همه مردم در صلح و دوستی در کنار هم زندگی کنند.