کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

زنان معترض

یازده تن از دستگیر شدگان در جریان قیام دی ماه ۹۶ از جمله یک زن در اراک در مقابل دادگاه قرار گرفتند.

روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷، ندا یوسفی به همراه ده تن دیگر به اتهام اخلال در نظم عمومی در شعبه ۱۰۲ کیفری شازند اراک در مقابل دادگاه قرار گرفت.

در جریان تظاهرات سراسری دی ماه ۹۶ بیش از ۸ هزار نفر بازداشت شدند و شماری از آنان موقتاً تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند اما بسیاری کماکان در زندان به سر می برند.

در یک تحول دیگر در همین روز، حداقل ۷۰ تن از دراویش گنابادی از جمله تعدادی از زنان زندانی در مقابل دادگاه انقلاب قرار گرفتند. اکثر اتهامات تفهیم شده تحت عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» شامل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تمرد از دستور مامورین» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و در مواردی نیز «عضویت در مجذوبان نور» می باشد.

روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت گزارش شد که هشت تن از زنان دراویش بدون دسترسی به وکیل از زندان مخوف قرچک به دادگاه منتقل شدند.