کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

سه زن زندانی سیاسی

گلرخ ایرایی، آتنا دائمی و مریم اکبری منفرد سه زن زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین، روز سه شنبه ۱۰ مهر ماه با دستور شفاهی رئیس بند زنان این زندان به مدت سه هفته از داشتن ملاقات خانوادگی محروم شدند.

عوامل زندان دلیل این کار غیر قانونی را درگیری لفظی و شعار دادن توسط این زندانیان در سالن ملاقات مطرح کرده اند.

سه زن زندان سیاسی در برابر این دستور، درخواست کردند حکم ابلاغ و اتهام عنوان شده را ببینند که رئیس بند زنان در پاسخ گفت که این حکم از طرف مدیریت زندان، چهار محالی، و دادستانی به طور شفاهی ابلاغ شده است.

روز شنبه ۱۸ شهریور ماه، پس از اعدام رامین حسین پناهی و لقمان و زانیار مرادی، سه تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، این سه زن زندانی سیاسی با بازرسی غیرقانونی در سالن ملاقات مواجه شدند که در مقابل آن مقاومت کردند.

پس از این حادثه، شورای انضباطی زندان، غیاباً جلسه ای تشکیل داده و در همان شورا تصمیم گرفت سه زن زندانی سیاسی را به مدت سه هفته از ملاقات خانوادگی محروم کند. این تصمیم بدون  حکم کتبی و به صورت شفاهی به آنان ابلاغ شد.

با پیگیری سه زن زندانی سیاسی، مشخص شد که این یک اقدام خودسرانه بوده که به دستور رئیس زندان صورت گرفته و وزیری، معاون دادیار، به زندانیان سیاسی زن وعده رسیدگی داده است.

در یک تحول دیگر، قرار بود با شروع سال تحصیلی، روز ملاقات خانم اکبری منفرد با سه فرزندش که  دانشجو و دانش آموز هستند، به روال سابق تغییر کند، اما با کارشکنی رستمی نماینده دادستانی تا کنون این عمل انجام نشده است. مریم اکبری منفرد مدت ۹ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برد و تنها امکان دیدار فرزندانش همین ملاقات های هفتگی است.