کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اعدام

بنا به اطلاعات گردآوری شده از اخبار منتشر شده در مطبوعات و رسانه های حکومتی،‌ فعالان حقوق بشر و پایگاههای اطلاع رسانی، همچنین از منابع خصوصی مرتبط با مقاومت ایران، ۸۶ تن از اعدام شدگان در دوران روحانی زن بوده اند.

اما ارقام اصلی را باید بسیار بالاتر از این فرض کرد چرا که بیشتر اعدامها در ایران در خفا و دور از چشم مردم به جز کسانی که آنرا اجرا می کنند صورت می گیرد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

 

 

زنان اعدام شده در دوران روحانی
تاریخ تنظیم:‌ اول دی ۱۳۹۷
ردیفنامنام خانوادگیسنتاریخ اعداممحل اعداماعلام رسمی
۱هویت اعلام نشده ۱۹شهریور ۱۳۹۲زندان مرکزی ارومیه-
۲هویت اعلام نشده ۲۸شهریور ۱۳۹۲زندان مرکزی یزد-
۳هویت اعلام نشده ۲۸شهریور ۱۳۹۲زندان مرکزی یزد-
۴هویت اعلام نشده ۲۸شهریور ۱۳۹۲زندان مرکزی یزد-
۵زص ۳۱شهریور ۱۳۹۲زندان مرکزی یزدخبرگزاری مهر
۶نس ۳۱شهریور ۱۳۹۲زندان مرکزی یزدخبرگزاری مهر
۷صح ۳۱شهریور ۱۳۹۲زندان مرکزی یزدخبرگزاری مهر
۸هویت اعلام نشده ۳مهر ۱۳۹۲زندان مرکزی ارومیه-
۹هویت اعلام نشده ۳مهر ۱۳۹۲زندان مرکزی ارومیه-
۱۰هویت اعلام نشده ۳مهر ۱۳۹۲زندان مرکزی ارومیه-
۱۱کبریکبیری۴۸۳مهر ۱۳۹۲زندان گوهردشت-
۱۲هویت اعلام نشده ۴مهر ۱۳۹۲زندان کرمانخبرگزاری مهر
۱۳نسترنصفاری۲۶۲۹مهر ۱۳۹۲زندان دیزل آباد کرمانشاه-
۱۴جزیدرویش زاده ۴آبان ۱۳۹۲زندان ارومیه-
۱۵میتراشهنوازی ۸آبان ۱۳۹۲زندان گوهردشت کرج-
۱۶هویت اعلام نشده ۸آبان ۱۳۹۲زندان مرکزی ارومیه-
۱۷هویت اعلام نشده ۸آبان ۱۳۹۲زندان مرکزی ارومیه-
۱۸الفالف ۳۰آبان ۱۳۹۲زندان مرکزی یزددادگستری یزد
۱۹رع ۳۰آبان ۱۳۹۲زندان مرکزی یزددادگستری یزد
۲۰هویت اعلام نشده ۱۶دی ۱۳۹۲دلفانخبرگزاری فارس
۲۱فرزانهمرادی۲۶۱۳اسفند ۱۳۹۲زندان اصفهانخبرگزاری ایسنا
۲۲هویت اعلام نشده ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۳زندان گوهردشت کرج-
۲۳بهجت  ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۳زندان گوهردشت کرج-
۲۴صت ۷خرداد ۱۳۹۳آملخبرگزاری فارس
۲۵هویت اعلام نشده ۲۹تیر ۱۳۹۳زندان مرکزی بیرجند-
۲۶هویت اعلام نشده ۲۹تیر ۱۳۹۳زندان مرکزی بیرجند-
۲۷هویت اعلام نشده ۲۹تیر ۱۳۹۳زندان مرکزی بیرجند-
۲۸هویت اعلام نشده ۲۹تیر ۱۳۹۳زندان مرکزی بیرجند-
۲۹هویت اعلام نشده ۱۶مرداد ۱۳۹۳زندان مرکزی کرمانشاه-
۳۰هویت اعلام نشده ۱۸مرداد ۱۳۹۳زندان مرکزی زاهدان-
۳۱هویت اعلام نشده ۱شهریور ۱۳۹۳زندان مرکزی زاهدان-
۳۲هویت اعلام نشده ۴شهریور ۱۳۹۳زندان شهاب کرمان-
۳۳هویت اعلام نشده ۱۹شهریور ۱۳۹۳زندان قرچک ورامین-
۳۴هویت اعلام نشده۶۰۲۰شهریور ۱۳۹۳زندان مرکزی رشترادیو تلویزیون حکومتی ایران
۳۵هویت اعلام نشده ۲۹شهریور ۱۳۹۳زندان مرکزی زاهدان-
۳۶هویت اعلام نشده ۲۹شهریور ۱۳۹۳زندان مرکزی زاهدان-
۳۷ریحانهجباری۲۶۳آبان ۱۳۹۳زندان گوهردشت کرجخبرگزاری ایرنا
۳۸اکرمحسینی۴۳۱۱آذر ۱۳۹۳زندان قرچک ورامین-
۳۹مرضیهاستواری ۱۱آذر ۱۳۹۳زندان مرکزی ارومیه-
۴۰فغ ۱۹آذر ۱۳۹۳زندان مرکزی قزوینباشگاه خبرنگاران جوان
۴۱ناهیدقیاسوند ۲۵آذر ۱۳۹۳زندان ارومیه-
۴۲هویت اعلام نشده ۲۶آذر ۱۳۹۳زندان مرکزی تبریز-
۴۳ناهید  ۳دی ۱۳۹۳زندان قزلحصار کرجسایت تابناک
۴۴هویت اعلام نشده ۶دی ۱۳۹۳زندان مرکزی زاهدان-
۴۵هویت اعلام نشده ۱۱دی ۱۳۹۳زندان بم-
۴۶هویت اعلام نشده ۱۱دی ۱۳۹۳زندان بم-
۴۷هویت اعلام نشده ۱۱دی ۱۳۹۳زندان بم-
۴۸هویت اعلام نشده ۱۱دی ۱۳۹۳زندان بم-
۴۹مرضیهحسین زهی ۹اسفند ۱۳۹۳زندان کرمان-
۵۰مهرنوشغواصی ۱۶اسفند ۱۳۹۳زندان قزلحصار کرج-
۵۱هویت اعلام نشده ۱۶اسفند ۱۳۹۳زندان قزلحصار کرج-
۵۲فیوسفی۴۸۵اردیبهشت ۱۳۹۴زندان مرکزی رشتدادگستری گیلان
۵۳بتولالف ۲۲اردیبهشت ۱۳۹۴زندان مرکزی اراک-
۵۴فاطمهمهربانی۳۹۹خرداد ۱۳۹۴زندان قرچک ورامین-
۵۵هویت اعلام نشده ۹خرداد ۱۳۹۴زندان قرچک ورامین-
۵۶هویت اعلام نشده۳۲۱۹خرداد ۱۳۹۴اعلام شده بدون محلباشگاه خبرنگاران جوان
۵۷پریدختمولایی فر۴۳۷مرداد ۱۳۹۴زندان قزلحصار کرج-
۵۸هویت اعلام نشده ۸مرداد ۱۳۹۴زندان شهاب کرمان-
۵۹فاطمهحدادی۳۹۱۹مرداد ۱۳۹۴زندان قرچک ورامین-
۶۰فاطمهسالبهی۲۳۲۴مهر ۱۳۹۴زندان عادل آباد شیرازسلامت نیوز - سایت وزارت بهداری
۶۱هاجرصفری ۳آبان ۱۳۹۴زندان مرکزی تبریز-
۶۲فزنجانیان ۱۵آذر ۱۳۹۴زندان مرکزی قزوینسایت پارسینه
۶۳زهرانعمتی ۱۶دی ۱۳۹۴زندان مرکزی تبریز-
64آمنه رضاییان4326فروردین 1395زندان کاشمر 
65هویت اعلام نشده  26فروردین 1395زندان مرکزی بیرجند 
66هویت  اعلام نشده  26فروردین1395زندان مرکزی بیرجند 
67زینبچمنی275اریبهشت1395زندان ساریدادکستری ساری - بدون ذکر اسم و جنسیت
68هویت اعلام نشده 13خرداد1395زندان مرکزی قزوین 
69هویت اعلام نشده تیر151395زندان قزلحصارکرج 
70هویت اعلام نشده 
4شهریور 1395
زندان مرکزی یزدروزنامه ایران
71ملوک نوری  ۸مهر ۱۳۹۵زندان مرکزی ارومیه.
72
هویت اعلام نشده
 
۲۵دی ۱۳۹۵
زندان مرکزی کرج
.
73هویت اعلام نشده ۲۵دی ۱۳۹۵زندان مرکزی کرج.
 74
هویت اعلام نشده
 
  
14اسفند 1395
 
زندان مركزي رشت 
.
75
هویت اعلام نشده
 
14اسفند 1395
زندان مركزي رشت 
.
76
هویت اعلام نشده
 
13ارديبهشت 1396
زندان گوهردشت كرج
.
77
هویت اعلام نشده
 
13ارديبهشت 1396
زندان گوهردشت كرج
.
78
زينب سعدانلو
 
10تیر1396
زندان مرکزی رشت
 -
79
هویت اعلام نشده
25
4مرداد 1396
زندان مركزي بابل 
سایت های حکومتی گنجینه و شبتاب نیوز
80هویت اعلام نشده 4مرداد1396زندان مركزي ارومیه -
81
نالف
 
28شهریور1396
زندان مرکزی زنجان
خبرگزاری حکومتی مهر
 
82
محبوبهمفیدی
 25
۱۰بهمن 1396
زندان نوشهر
-
83
هویت اعلام نشده
 
۱۳تیر ۱۳۹۷
زندان مرکزی ارومیه
-
 84
زینبسکانوند
24
۱۰مهر ۱۳۹۷
زندان مرکزی ارومیه
حقوق بشر کردستان
۸۵ شراره                     الماسی27۲۲ آبان ۱۳۹۷زندان مرکزی سنندج 
۸۶نوشین25اول دی ۱۳۹۷ پایگاه اطلاع رسانی حکومتی رکنا