کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

مریم رجوي در شوراي اروپا: رژيم ايران را وادار به توقف سركوب و لغو حجاب اجباري زنان كنيد

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران يورش روز پنجشنبه ۲۶بهمن  نيروهاي سركوبگر به يك زن معترض در خيابان انقلاب تهران و دستگيري وي به‌خاطر مخالفت با حجاب اجباري را قوياً محكوم مي كند

و مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به اقدام فوري براي آزادي او و همه زناني كه به‌خاطر بي حجابي يا بدحجابي و مخالفت و اعتراض به حجاب اجباري دستگير شده اند، فرا مي‌خواند.

كميسيون زنان از عموم مردم به‌ويژه جوانان و زنان مي‌خواهد كه به هنگام تعرض پاسداران و نيروهاي امنيتي به زنان شريف و شجاع با نيروهاي سركوبگر مقابله نموده و به حمايت از زنان دستگيرشده و خانواده هاي آنها بر خيزند.

در روز ۱۲بهمن خبرگزاري فارس متعلق به سپاه پاسداران اعلام كرد ۲۹تن از زنان به‌خاطر نداشتن حجاب و «در راستاي امنيت اجتماعي»! دستگير و تحویل دستگاه قضایی شده‌اند. دژخيمان قضاييه آخوندي با تعيين وثيقه هاي سنگين و غيرقابل پرداخت، برای آزادي بسياري از بازداشت شدگان مانع ایجاد می‌کنند.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در روز ۴بهمن (۲۴ژانويه ۲۰۱۸) در اجلاس شوراي اروپا در استراسبورگ، اتحاديه اروپا، شوراي اروپا و كشورهاي عضو را به اتخاذ تدابير مؤثر براي وادار كردن فاشيسم ديني حاكم به پايان دادن به سركوب زنان و لغو حجاب اجباري فراخواند و گفت ۳۹سال تبعيض و سركوب عليه زنان كافي است و جامعه جهاني بايد به سكوت و بي‌عملي خود پايان دهد.

شوراي ملي مقاومت ایران- كميسيون زنان

۲۷ بهمن ۱۳۹۶ (۱۶فوریه ۲۰۱۷)