کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

1979 - سیسیلیا پین گیپچکن (10 می 1900 – 7 دسامبر 1979) یک دانشمند در زمینه اخترشناسـی و اخترفیزیـک از بریتانیا

 او تحصیلاتش را در کمبریـج و درحالـی آغـاز کرد که آن دانشـگاه حتـی مدرکـی هـم بـه خانم هـا نمی داد. ولی بالاخره سختکوشـی سیسـیلیا نتیجـه داد و او توانسـت به عنـوان اولیـن زن در تاریـخ دانشـگاه هـاروارد، بـه درجـه اسـتادی برسـد.

پس از انتشـار شـش مقاله و گرفتن مدرک دکترا در سـن 25 سـالگی، سیسـیلیا پین به موفقیتی بـزرگ رسـید و آن هـم نـگارش مقالـه ای درباره حالـت و مواد تشـکیل دهنده سـتارگان بـود.

ولی دانشـمند دیگری به نام هنری نوریس راسـل که مسـئول بررسی کار شـگفت آور پین بود، به شدت او را از انتشـار این مقاله باز داشـت و استدلالش ایـن بـود کـه آنچه پیـن در ایـن مقاله نوشـته، چنـان ضـد و نقیـض اسـت کـه قطعـا پذیرفتـه نخواهـد شـد. نوریس چهار سـال بعد نظـرش را تغییـر داد و خودش مقالـهای درباره عناصر تشکیل دهنده خورشید نوشت.
البته روش کار او بـا پیـن متفـاوت بود، ولی بـه همان نتیجه رسـیده بود. با این کار نوریس، نام سیسـیلیا پین در کتابهـا جـای نگرفـت و او بـه جایگاهی که باید می رسـید، نرسـید. اما به هرحـال تاریخ علم مرهون کشـف بزرگ اوسـت که باعث شـد امروز اطلاعات بسـیار بیشـتری در خصوص سرمنشـأ حیات داشـته باشـیم.

سـالها بعـد سیسیلیا پیـن یـک جایـزه افتخـاری از بنیاد راسـل هنری نوریس برای تقدیـر از خدمات خود در عرصه نجـوم دریافت کرد.


1911 - درگذشت الیزابت بونه

الیزابت بونه بیشتر با نام روت بره شناخته می شود (1862 – 7 دسامبر 1911) یک مدافع حقوق زنان، نویسنده، روزنامه نگار، نویسنده تئاتر و منتقد رادیکال پدرسالاری بود.

او نوشته هایش را در رابطه با جنبش زنان را تحت نام روت بره منتشر کرد. بعد از بازنشستگی زودش، یک فعال حقوق زنان در آلمان شد. از این زمان به بعد او رسالات، مقالات و رمانهایی در رابطه با حقوق مادران نوشت.