کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

زنان در تاریخ - 3 نوامبر - 12 آبان

«زنان اگر خود را فراموش نکنند، هیچ‌گاه فراموش نخواهند شد».

اين جمله‌يي است از المپ دوگوژ، نويسندة فرانسوي، زني كه زندگي خود را وقف مبارزه براي كسب آزادي و احقاق حقوق زنان كرد

«المپ دوگوژ» در سال ۱۷۴۸ در يكي از روستاهاي فرانسه به دنيا آمد. او هنگام تولدش «ماري گوژ» نام گرفت. پدرش «پیر دوگوژ» يك نجيب‌زاده و مادرش «ان  المپ مویی سه» يك زن قصاب اهلِ مونتوبان در جنوب فرانسه بود. او درسن ۱۷سالگی پس از مادرشدن با فاصله‌يی چند ماهه بیوه شد و ديري نپاييد که به نوشتن نمايشنامه و رساله نيز مشغول شد. سپس به عضويت حزب فرانسوي «ژيروندن‌ها» درآمد و در سال ۱۷۹۱، اعلاميه‌يي بنام «حقوق زن و شهروند زن» را در برابر اعلامية زن‌ستیزانة حقوق شهروندی فرانسه، منتشر کرد که در آن حقوق برابر زن و مرد در حوزة قانون، دولت و آموزش مطالبه شده بود.

المپ دوگوژ در اين اعلاميه گفته بود: «ای زن، برخیز! ناقوس خردورزی در سراسر عالم طنین افکنده است؛ حقوق خویش را دریاب. امپراتوری توانمند طبیعت دیگر محصور در تعصّب و تحجّر و خرافه و دروغ نیست... شما ای زنان، پس کی می‌خواهید چشمانتان را باز کنید؟... اگر زنان می‌توانند زير گيوتين كشته شوند، بايد اين حق را نيز داشته باشند كه از پشت تريبون مجلس سخن بگويند» .

او به آموزش زنان اهميت بسيار مي‌داد و براي تأسيس مدارس دخترانه مي كوشيد وهمچنين بر اشتغال زنان و استقلال اقتصادي آنان تأكيد داشت. المپ دوگوژ، در جریان انقلاب فرانسه‌ نقش به‌ سزایی داشت و از جمله‌ سازمان‌دهندگان گروه زنان مسلح انقلابی بود که‌ پس از برچیده‌ شدن گروه توسط جناح انقلابي رادیکال به‌ دفاع از حقوق سیاسی زنان همچون، حق رای و حق داشتن مقام سیاسی پرداخت. او به‌ دلیل داشتن افکاری مدرن در آن دوره از جمله‌ مخالفت با اعدام افراد در دادگاه‌های کوتاه و مبارزه‌ با خشونت افسارگسیخته ، سرانجام در سوم نوامبر ۱۷۹۳ دو سال بعد از انتشار اعلامیه حقوق شهروندی خويش که در ۱۷ بند نگاشته بود، در دوران اقتدار روبسپير به مرگ محکوم شد و توسط  گیوتین گردن زده شد.