کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

ماری الیزابت گارت (۵ مارس۱۸۵۴- ۳ آوریل۱۹۱۵) یک بشر دوست طرفدار اعطای حق رای به زنان بود

هرچند که او بخاطر کارش بسیار ستوده شده است، اما بخاطر نقش برجسته اش در تدریس موضوعات جنجالی برای زنان مورد انتقاد نیز قرار داشت. وی گفته بود زنان به این میزان تحصیلات نیاز ندارند فقط خانه را اداره کنند.

او همچنین به صورت فعال در جنبش حق رای زنان شرکت داشت و کنفرانس ملی انجمن حق رای زنان آمریکایی را در سال ۱۹۰۶ سازماندهی کرد. او تا آخرین روز حیات به این جنبش کمک مالی هدیه می کرد.