کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

گارزیا ماریا کوزیما دلدا (28 سپتامبر 1871- 15 اوت 1936) يك نويسنده ايتاليايي بود كه جايزه نوبل ادبيات را در سال 1926 نصیب خود كرد. او اولين زن ايتاليايي بود كه اين افتخار را کسب نمود.

زندگي، آداب و رسوم و سنت هاي مردم ساردين در نوشته هاي او برجسته است. او به شدت بر توصيف جغرافيايي و جزئيات متكي است و كار او اغلب اوقات در رابطه با تخلفات است.

بسياري از شخصيت هاي داستانهای او، رانده شدگان اجتماعي هستند كه در سكوت و انزوا مبارزه مي كنند. آثار او بر اساس حقايق قوي از عشق، درد و مرگ شکل گرفته است كه بر اساس آنها  احساس گناه و یک فناپذیری اجتناب ناپذير به وجود می آید. همواره ارتباط قوي میان افراد، اماکن، احساسات و محيط زيست در رمان هاي دلدا  وجود دارد.

دلدا به دلیل اینکه تم داستانهایش از درد و رنج به جای استقلال زنان حکایت می کند به عنوان يك نويسنده فمينيست شهرت نیافته است. او در سن 64 سالگي بر اثر سرطان سينه در رم درگذشت.