کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اولین کنوانسیون حقوق زنان در سالن برینلی در ورچستر- ماساچوست در 23 و 24 اکتبر 1850 برگزار شد. حدود 900 نفر در این همایش حضور داشتند و دربعداز ظهر اولین روز اکثریت را مردان و تعدادی گزارشگر روزنامه با بیش از هزار شرکت کننده تشکیل میدادند.

نمایندگان از 11 استان شامل یک نماینده از کالیفرنیا استانی که فقط چندهفته از تأسیسش می گذشت ،آمده بودند.

این کنفرانس به دعوت سارا اچ ارل رهبر یک سازمان ضد برده داری تشکیل شده بود. پائولین رایت دیویس ریاست جلسه را به عهده داشت و سخنرانی افتتاحیه تحت عنوان " آزادکردن یک طبقه رستگاری نصف جهان است" بود و از تمام گروههای اجتماعی ، سیاستمداران ، صاحبان صنایع بزرگ وسازمانها درخواست همکاری کرد.

 

 

 

 


1915- راهپیمایی ونمایش باشکوه زنان در نیویورک برای حق رای و شرکت در انتخابات

در این روز 25000 زن در خیابان پنجم نیویورک برای حمایت از حق رای زنان راهپیمایی کردند. 5سال بعد درسال 1920 در نوزدهمین اصلاحیه ای که به تصویب رسید به 26 میلیون زن ( نصف جمعیت در همان زمان) حق رای داده شد.