کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

قهرمان تيم ملي تنيس روي ميز زنان ايران

محل تولد: شیراز

شغل: كارمند آموزش و پرورش

سن: 26

محل شهادت: تهران

زمان شهادت: 1360

 
شهلا شهدوست، عضو تيم ملي تنيس روي ميز زنان ايران و دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران، در سال 1360 تنها به دليل آزادیخواهی و ايمان به آرمانهاي سازمان مجاهدين خلق ايران به دست دژخيمان رژيم ولایت فقیه به جوخه اعدام سپرده شد .

او كه از اعضاي تيم پينگ پنگ اصفهان و باشگاه ايراناي تهران بود، يكي ديگر از ستارگان زن ورزش ايران بشمار میرفت كه به دست رژيم ولایت فقیه پرپر شد.

از این قهرمان سرفراز ايران زمين تنها چند عكس براي ما به يادگار مانده است. قطعا روزي كه شب تيره آخوندها در كشور عزيزمان به پايان برسد، نام شهلاي قهرمان با کهکشان زنان آزاده ایران زمین در زمره جاودانه فروغها خواهد درخشید.

گل پنجه مريم
«يانيس ريتسوس»
پرنده كوچك، گل بهي رنگي، بندي برپاي
بر بالهاي خرد مواجش
به جانب خورشيد پركشيده
اگر تنها يك بار نگاهش كني
او به رويت لبخندي مي زند، 
و اگر دو بار و سه بار نگاهش كني
تو خود به آواز خواندن در مي آيي