کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

قهرمان تیم ملی ژیمناستیک زنان ایران

محل تولد: گرگان

تولد: 1341

شهادت: 1360

محل شهادت: تهران

نحوه شهادت: اعدام

 نازنین عظیم زاده ، قهرمان تیم ملی ژیمناستیک زنان ایران ، در سن ۱۹ سالگی به جرم آزادمنشی وآزادیخواهی و هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران توسط جلادان رژیم ولایت فقیه اعدام شد وبه این ترتیب دیکتاتوری سیاه آخوندی دستش را به خون یکی دیگر از سرمایه های ملی مردم ایران آغشته کرد.

ژیمناستیک مادر ورزشهاست و قهرمانان این رشته از محبوبترین قهرمانان هرکشور درجهان هستند. بخصوص در ژیمناستیک زنان، هنوز دنیا نام نادیا کومانچی را فراموش نکرده است. در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوریهای شاه وشیخ، دهها سال طول میکشید تا قهرمانی همچون نازنین در پهنه ژیمناستیک زنان ایران ظاهر شود. اما آخوندها برای حفظ وادامه حکومت بادآورده شان ، حتی از اعدام قهرمانان زن ملی پوش ایران هم ابا نکردند و با این جنایات صحنه ورزش ایران را با سیاهی آخوندی پوشانده اند.

به امید روزی که زنان ایران به یمن مقاومتهای قهرمانان ملی کشورمان و خونهای پاکی که درخت آزادی ایران زمین را ایستاده نگهداشته است ، بتوانند آزادانه در هر رشته ورزشی که دوست دارند شرکت کنند وننگ زن ستیزی آخوندها را از سرزمین شیر وخورشید بزدایند.

از این قهرمان ملی تنها چند عکس به یادگار مانده است.