کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

من يك پرستار بودم، عاشق خلق و مجاهدين خلق

 

مرا به جرم وفاداري به وجدان شغلي ام براي نجات جان انسانهايي كه مورد ضرب و شتم و اصابت گلوله پاسداران قرار گرفته بودند، از جمله دختران دانش آموز و زنان جواني كه با تير مستقيم پاسداران در تظاهرات مجروح شده بودند، دستگير و زنداني و شكنجه كردند!!!

من شكنجه هاي زيادي را در اوين و قزلحصار متحمل شدم كه وراي طاقت انسان بود، ولي به سوگند خودم پشت نكردم و عشقم به مجاهدين و فرداي روشن ايران را به سياهي خميني نفروختم.

بعد از سپري كردن 7 سال از 15 سال محكوميتم من نيز يكي از 30000 زنداني قتل عام شده در زندانهاي سراسر ايران در تابستان 67 هستم كه منتظر دادخواهي خونم به انتظار نشسته ام!