کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

تهمینه رحیم نژاد در سال ۱۳۳۴ در گرگان متولد شد.

او دانشجوی رشته شیمی در دانشگاه فردوسی مشهد بود.

وی در سال ۵۱ در دانشگاه به هواداران مجاهدین پیوست و فعالیت های خود علیه حکومت شاه را آغاز کرد.

او صدای زیبایی داشت و به همین خاطر در بسیاری از برنامه ها و گردهمایی های سازمان دکلمه و یا اعلام برنامه می کرد.

او و همسرش هر دو در جریان حمله ۱۹ بهمن 60 جان باختند. از آنها یک فرزند به جای ماند.