کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

متولد ۱۳۳۷ در تهران، او از سن کم با ظلم و ستم شاه آشنا شد.

در سال ۱۳۵۷ وارد رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران شد و به عنوان یک دانشجو، فعالانه در تظاهرات علیه شاه شرکت کرد.

بعد از سرنگونی شاه او به مجاهدین پیوست و همیشه سرشار و سرحال بود و از کاری که برای آزادی مردمش انجام می داد لذت می برد.  

در ۱۹ بهمن۱۳۶۰ او به همراه همسر و دختر کوچکش در خانه حضور داشتند. وقتی حمله شروع شد، مهشید و همسرش در این نبرد نابرابر قهرمانانه جنگیدند و جان بر سر آرمان خود گذاشتند.