کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

قوانین زن ستیز رژیم ایران

قانون اساسي ولايت فقيه در ظاهر حقوقی را برای زنان به رسمیت شناخته است.

طبق اصل 20 همة افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون برابرند و از همة حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.

حق آموزش برابر زنان با مردان در اکثر کشورهای جهان به رسميت شناخته شده است اما در حاکميت رژيم تبعيض عليه زنان از اولين سياستهای اين حکومت است.

گزیده ای از کتاب منتظری درباره تجاوز به زنان در زندانهای رژیم ایران:

در دسامبر 2000، حسینعلی منتظری یک روحانی 79 ساله که به مدت ۱۰ سال جانشین خمینی - رهبر رژیم مذهبی در ایران - بود،‌ خاطراتش را منتشر کرد.

وبسايت حكومتي مشرق نيوز بخش هايي از قانون ارتجاعي ارث تحت حكومت آخوندي را كه به زنان مربوط مي شود منتشر كرده است. براي فهم گوشه اي از ضديت رژيم با زنان، به بعضي از محورهاي اين قانون توجه كنيد.

اگر دو قانون طرح شده تصويب شوند زنان در ايران اگر بچهدار نشوند ممكن است با محدوديتهاي جدي در استفاده از داروهاي جلوگيري از بارداري مواجه شده و بيشتر از بازار كاري محروم شوند.