کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

ریحانه

۳ آبان سالگرد حلق آویز و اعدام ریحانه جباری در سال ۱۳۹۳ است.

ریحانه جباری در سحرگاه شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳ بعد از ۷سال اسارت به پای چوبه دار رفت. از آن زمان تاکنون، ریحانه تبدیل به سمبلی از زنان بی دفاع ایران شده است که ناروا به اعدام محکوم می شوند. در عین حال، او سرمشقی است برای زنان شجاعی که به رژیم آخوندی و خواسته های آن تن نمی دهند.

ریحانه در هنگام اعدام ۲۶ سال داشت. حرفه او دکوراسیون داخلی بود و او از خود در مقابل تجاوز توسط یک مقام عالیرتبه وزارت اطلاعات، مرتضی سربندی، دفاع کرده بود.

ریحانه را به شدت شکنجه کردند تا او را وادار به اعتراف دروغ کنند تا مگر شیوه ها و چهره وزارت اطلاعات را بتوانند سفیدسازی و توجیه کنند. اما او تسلیم نشد. در عوض او درباره واقعه ای که خود درگیرش بود و درباره زنان بسیاری که در زندانهای رژیم به سر می برند نوشت که تنها جرمشان فقر است.  

او برای قربانیان قوانین زن ستیزانه رژیم ملایان گریه کرد و نوشت، برای زنان جوانی که هیچ پناهی در جامعه نداشتند و قربانی ستم و خشونت بودند.

در این روز یاد ریحانه جباری را گرامی می داریم، یاد این زن جوان شجاع که هفت سال تا پای جان مقاومت کرد تا شرف خود و ارزشهای انسانی را پاس بدارد.

برای زنان ومردان ایران که مخالف ظلم و بیعدالتی رژیم و مشتاق آزادی هستند، ریحانه یک سرمشق و الگو است. با نام او و به نام همه قربانیان بیگناه رژیم آخوندی، مردم ایران داد خواهند این بیداد را.