کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

زنان ایران خواستار سرنگونی حکومت آخوندی

دهها تن از برجسته ترین زنان جنبش برابری، از جمله شخصیتهای سیاسی، قانونگذاران، حقوقدانان، قضات و مدافعان حقوق زنان از 23 کشور در پنج قاره، به همراه ایرانیان مقیم خارج کشور و حامیان مقاومت ایران روز شنبه ۲۸ بهمن ۹۶ در کنفرانسی در پاریس به مناسبت روز جهانی زن شرکت کردند و همبستگی خود را با زنان و قیام مردم ایران اعلام كردند.

در انتهای این کنفرانس تحت عنوان «زنان نیروی تغییر:‌ قیام ایران و نقش زنان»‌ شرکت کنندگان با امضای یک قطعنامه اعلام کردند:

 

ما امضا كنندگان كنفرانس 2018 زنان در پاريس اعتقاد داريم كه:

  • قيام شجاعانه زنان ايران عليه رژيم بسا فراتر از صرفا مبارزه عليه حجاب اجباري است، بلكه براي خاتمه دادن به ديكتاتوري مذهبي در تماميت آن براي استقرار دمكراسي و آزادي است. امروزه زنان براستي نيرويي براي تغيير در ايران هستند. ما زنان جسور در ايران را حمايت كرده و آنها را گرامي ميداريم.
  • به رژيم ايران، اولا از جانب زنان ايران و ثانيا از جانب ملت ايران شديدا اخطار داده ميشود. پيام ما به رژيم ايران اين است: عمر شما به شمارش افتاده است، تغيير دمكراتيك اجتناب ناپذير و در افق است.
  • قيام اخير در ايران نماد ديگري از نزديك به چهار دهه مقاومت با شكوه عليه استبداد زن ستيز است. رهبري خستگي ناپذير و مدبرانه خانم رجوي و مقاومت، براي ايران و زنان ايران حياتي است.