کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

زنان ایران نيروي اصلي تغيير

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران به مناسبت روز جهاني زن، گفت زنان در محور قيام سراسري ديماه ۱۳۹۶ كه رژيم ملايان را به لرزه انداخت قرار داشتند. وي افزود تاریخچه ۳۹ ساله این رژیم،  تاریخچه سرکوب زن ایرانی است و سال به‌سال قوانین زن‌ستیزانه  بيشتر و اقدامات سركوبگرانه عليه زنان تشديد شده است.

جزیی‌ترین خواست‌های زنان در این رژیم قابل اجرا نیست،  زیرا پژواک هر یک از این خواست‌ها در گوش آخوندها همان براندازی است.

خانم رجوي خاطر نشان كرد آخوندها یکی از ابتدایی‌ترین حقوق زنان یعنی حق انتخاب پوشش را  از آن‌ها سلب کرده‌ و حجاب اجباری را به وسيله اي براي سركوب جامعه بر زنان تحميل كرده است.

وي خطاب به آخوندهاي حاكم گفت وقتي شما ده‌ها هزار زن مجاهد و مبارز را شکنجه و اعدام کرده‌اید، وقتی که ابتدایی‌ترین حقوق زنان را گرفته‌اید، پس زن ایرانی حق دارد رژیم ولایت فقیه را سرنگون کند. و قطعا اين حق را به كرسي خواهد نشاند. براندازی، حق زن ایرانی است و در عین حال، یگانه راه او برای آزادی و برابری مي باشد. به‌گواهی تجربه ۳۹ سال گذشته، این رژیم هیچ راه و روش دیگری را  باقی نگذاشته است.

خانم رجوي گفت قیام ایران فقط برای براندازی یک نظام سیاسی نیست؛‌ بلکه قیامی است علیه بنیادگرایی مذهبی، زنان به‌خیابان‌ها نیامده‌اند که چیزی از رژیم بخواهند؛ بلکه آمده‌اند که رژیم آخوندی را از میان بردارند. زنان به‌قیام برنخاسته‌اند که فقط آزادی خود را مطالبه کنند. قیام کرده‌اند که تمام ایران را آزاد کنند.

خانم رجوي افزود اوضاع كنوني ظرفيت ادامه قيامها را فراهم كرده است و زنان نقش تعيين كننده اي را در رسالت شكستن فضاي ترس، خفقان و ناباوري و همينطور سازمان دادن قيامها و گسترش اعتراضها بعهده دارند. وي افزود بزرگترین پروزه در این دوران برای مدافعان حقوق زنان، حمایت از مبارزه زنان علیه بنیادگرایی است و از آن جا که قلب این بنیادگرایی درایران تحت حاکمیت آخوندهاست، حمایت از قیام مردم ایران و به ویژه زنان ایران برای سرنگونی این رژیم ولایت فقیه، اهمیت مضاعف دارد.

خانم رجوي بار ديگر بر خواستهاي مبرم مردم و مقاومت ايران كه در ۲۴ ژانويه در شوراي اروپا مطرح كرده بود تاكيد كرد و خواستار اقدام فوري جهاني براي آزادي دستگير شدگان قيام، تضمين آزادي بيان و اجتماعات و پايان دادن به سركوب زنان و لغو حجاب اجباري شد.