کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز جهانی زن

«مي ترسم روزي برسد كه غارت بيت المال و فقر و فلاكت عادي شود و موضوع حساس جامعه بشود دو تار موي زن كه زير روسري است يا بيرون آن» - پدر

طالقانی

زن ایرانی از این همه ستم و بی عدالتی که در حق او روا می شود، به کجا باید پناه ببرد؟‌ آیا راه گریزی هست؟

از ديدگاه رژيم حاكم و قوانين ديكته شده او: