کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

همبستگی

Ingrid Betancourt

اينگريد بتانكور

سناتور سابق كلمبيا و كانديد رياست­جمهوري

 

متن سخنرانی در همایش بزرگ ایران آزاد

آنا فوتیگا

آنا فوتیگا

رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان اروپا، وزیر خارجه پیشین لهستان

 

متن سخنرانی در همایش بزرگ ایران آزاد

ویلپنت، پاریس – ۹ تیر ۱۳۹۷

 

پریا کهندل

پریا کهندل

نماینده هیأت جوانانی که به تازگی از ایران خارج شده اند

 

متن سخنرانی در همایش بزرگ ایران آزاد

نسرین مسیح

از معاونان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران

 

متن سخنرانی در همایش بزرگ ایران آزاد

ویلپنت، پاریس – ۹ تیر ۱۳۹۷

 

فرانسيس تاونزند

فرانسيس تاونزند

دستيار سابق رئيس­جمهور آمريكا در امور امنيت ملي و ضدتروريسم

 

متن سخنرانی در همایش بزرگ ایران آزاد

زینت میرهاشمی

زینت میرهاشمی

نماینده سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، عضو شورای ملی مقاومت ایران

 

متن سخنرانی در همایش بزرگ ایران آزاد

ویلپنت، پاریس – ۹ تیر ۱۳۹۷

 

نجات الأسطل

نجات الأسطل

نماینده پارلمان فلسطین

 

متن سخنرانی در همایش بزرگ ایران آزاد

ویلپنت، پاریس – ۹ تیر ۱۳۹۷