کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

رویدادها و جلسات

سخنرانی فریده گودرزی، زندانی سیاسی سابق و از شاهدان قتل عام ۶۷، در مراسمی در برلین به مناسبت ۳۰مین سالگرد قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران. این سخنرانی در یک کنفرانس ویدئویی که همزمان در ۲۰ کشور برگزار می شد، ایراد شد.- ۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۵ اوت ۲۰۱۸

سخنرانی رها حشمتی خواه، سخنگوی انجمن جوانان هلند، در مراسم بزرگداشت سی امین سالگرد قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی، در یک کنفرانس که به طور

ویدئویی همزمان در ۲۰ کشور جهان برگزار شد. - ۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۵ اوت ۲۰۱۸